nhan dinh bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 19/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về nhan dinh bong da

bao bong da 24h

Wang Liwei1 Sun Qirui2 Sun Aifeng3

1. Phòng Giám sát Vệ sinh Nơi công cộng, Viện Kiểm tra Y tế Thành phố Baicheng, Baicheng 137000, Cát Lâm; 2. Chuyên ngành Y tế Dự phòng (Luật Y tế) 2012, Trường Y tế Công cộng, Đại học Cát Lâm, Trường Xuân, Cát Lâm 130021; 3. Trường Trung học Chuyên nghiệp Baicheng cho Nhân viên y tế, Baicheng 137000, Cát Lâm

[摘要] Tác giả áp dụng số kết nối để đánh giá toàn diện chất lượng của các địa điểm công cộng trong các lĩnh vực khác nhau, và giá trị hiệu quả được xếp hạng theo thời điểm, mức độ kém nhất và tốt nhất, cho thấy những thay đổi năng động trong xếp hạng chất lượng giám sát y tế trong các khu vực khác nhau trong tương lai; phân tích tình hình có thể được sử dụng để Phân nhóm theo thứ bậc chất lượng giám sát vệ sinh ở các khu vực khác nhau cung cấp cơ sở khoa học cho sự phát triển suôn sẻ của công việc và quản lý giám sát vệ sinh. Phương pháp này dễ vận hành và dễ hiểu, rất đáng được phổ biến và áp dụng.

[教育期刊网 http://www.jyqkw.com
关键词 ] Số lần tiếp xúc; giám sát sức khỏe; đánh giá toàn diện

[中图分类号] R115[文献标识码]MỘT[文章编号]1672-5654 (2014) 07 (c) -0062-02

Số kết nối đến từ phân tích cặp tập hợp do ông Zhao Keqin đề xuất. Đây là một hàm cấu trúc được sử dụng để mô tả độ chắc chắn và không chắc chắn và sự tương tác của độ chắc chắn và không chắc chắn trong đối tượng nghiên cứu. Nó thường được xác định bởi đối tượng liên quan đến tham chiếu Phép đo độ chắc chắn và phép đo độ không đảm bảo của sự vật bao gồm hai phần. Số kết nối được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau, không chỉ để phân tích dữ liệu phân loại có thứ tự mà còn để phân tích dữ liệu biến số. Đối với dữ liệu biến số, điều quan trọng là làm thế nào để chuyển đổi nó thành một số kết nối. Bài báo này chọn ra 10 dữ liệu biến số về đánh giá chất lượng giám sát vệ sinh nơi công cộng ở các vùng khác nhau để đánh giá toàn diện chất lượng giám sát vệ sinh, tạo cơ sở tin cậy cho sự phát triển suôn sẻ của công tác giám sát vệ sinh. Kết quả được báo cáo như sau.

1 Vật liệu và phương pháp

1.1 Thông tin chung

Dựa trên dữ liệu ban đầu về chất lượng giám sát vệ sinh của các nơi công cộng ở 10 khu vực khác nhau[1]Đánh giá toàn diện, các chỉ tiêu đánh giá bao gồm tỷ lệ hộ khẩu (%, X1), tỷ lệ cấp giấy chứng nhận (%, X2), tỷ lệ giám sát (%, X3), tỷ lệ giám sát (%, X4) ), tỷ lệ kiểm tra thể chất (%, X5), tỷ lệ chuyển giao (%, X6) và tỷ lệ đào tạo (%, X7), v.v. Thông tin đến từ các tài liệu và là sự thật và đáng tin cậy.

1.2 Phương pháp thống kê

Chia các biến số của cùng một chỉ số chất lượng giám sát sức khỏe ở các vùng khác nhau thành ba cấp, tính toán dữ liệu tương đối của từng chỉ số và chuyển thành số kết nối bậc ba chuẩn hóa[2]; Sau đó, theo các giá trị khác nhau của các hệ số thành phần chênh lệch, giá trị hiệu dụng của số kết nối ba chiều của chất lượng giám sát vệ sinh của các nơi công cộng ở các khu vực khác nhau được tính toán và thứ tự được sắp xếp theo quy mô của giá trị hiệu dụng.[3]; Theo mối quan hệ độ lớn của từng thành phần của số kết nối bậc ba chuẩn hóa, xác định tình huống và mức độ của số kết nối[4].

2 kết quả

2.1 Phân chia cấp độ của dữ liệu gốc và tính toán dữ liệu tương đối hóa

Vì 7 chỉ số đều là chỉ số chất lượng cao nên phương pháp phân tán được sử dụng để chia đều chất lượng giám sát vệ sinh nơi công cộng thành ba mức: xuất sắc, trung bình và kém: phạm vi của mỗi chỉ số đánh giá là R = Xmax-Xmin, trong đó Xmax và Xmin Đại diện cho các giá trị tối đa và tối thiểu của cùng một chỉ số tương ứng, và khoảng số tương ứng với Kém, Trung bình và Xuất sắc là[Xmin,Xmin+R/3)、[Xmin+R/3,Xmin+2R/3)和[Xmin+2R/3,Xmax], Các mức tương ứng của từng chỉ tiêu ở các vùng khác nhau được ghi trong ngoặc đơn sau số liệu trong Bảng 1.

Đối với dữ liệu tương đối hóa của chỉ số chất lượng cao Yj = Xij / Xmaxj, các giá trị tính toán được thể hiện trong Bảng 1.

2.2 Tính toán số lượng kết nối và kết nối chuẩn hóa ở các vùng khác nhau và tiến hành đánh giá toàn diện

Lấy dữ liệu tương đối hóa ở mức "xuất sắc" trong Bảng 1 làm phần A tương tự, dữ liệu tương đối hóa ở mức "trung bình" như phần B khác và dữ liệu tương đối hóa ở mức "kém" làm phần phủ định C, để thu được số kết nối U = A + Bi + Cj, chuẩn hóa nó để có u = a + bi + cj.Hệ số i của các phần khác nhau của số kết nối chuẩn hóa được tính theo phương pháp trung vị khoảng và "phương pháp lý tưởng-lý tưởng nhất" để tính giá trị hiệu dụng của số kết nối ở các vùng khác nhau và được sắp xếp theo kích thước (giá trị trung vị là i = 0, j = - 1. Tương ứng với các giá trị ngoài ngoặc của các giá trị hiệu dụng trong Bảng 2 và xếp hạng 1; khi nhỏ nhất lý tưởng nhất thì i = -1, j = -1, tương ứng với giới hạn dưới của các giá trị hiệu dụng và xếp hạng 2 trong Bảng 2; lý tưởng nhất là i = 1, j = -1, Tương ứng với giới hạn trên của giá trị hiệu dụng trong Bảng 2 và xếp hạng 3); so sánh giá trị số của từng phần của kết nối bậc ba số và kiểm tra bảng tình huống của số kết nối bậc ba[4]Tình hình của từng khu vực được thể hiện trong Bảng 2.

3 Thảo luận

Số kết nối là một hàm cấu trúc để phân tích cặp tập hợp.Lý thuyết phân tích cặp tập hợp là một công cụ toán học để xử lý kiến ​​thức mờ và không chắc chắn. Nó có thể phân tích và xử lý hiệu quả các thông tin không chắc chắn khác nhau như không chính xác, không nhất quán và không đầy đủ, đồng thời khám phá kiến ​​thức ẩn từ đó, tiết lộ các quy luật tiềm ẩn[5]. Bài báo này chia dữ liệu biến số của đa chỉ số đánh giá chất lượng giám sát y tế nơi công cộng thành ba cấp thống nhất theo phương pháp phân tán, tính toán dữ liệu tương đối, xây dựng số kết nối bậc ba, sau đó chuẩn hóa hệ số i của phần khác nhau của số kết nối. Tính giá trị hiệu dụng của các số kết nối ở các vùng khác nhau theo phương pháp trung vị khoảng và "phương pháp lý tưởng-lý tưởng nhất" tương ứng và nhận kết luận sắp xếp về thời điểm chúng xuất hiện, xấu nhất và tốt nhất theo kích cỡ của chúng. Hoạt động đơn giản và nguyên tắc tự giải thích.

Cái gọi là xếp hạng hiện tại đề cập đến thứ tự của các giá trị hiệu dụng khi các bộ phận khác nhau duy trì hiện trạng, phản ánh chất lượng giám sát sức khỏe hiện tại ở các vùng khác nhau; xếp hạng tồi tệ nhất là khi tất cả các bộ phận khác nhau được chuyển thành tiêu cực các bộ phận, nghĩa là, nó có hiệu lực khi tất cả các mức từ "trung bình" được chuyển thành "kém". Thứ tự giá trị là kết quả xếp hạng cực đoan không đạt yêu cầu nhất về chất lượng giám sát vệ sinh; thứ tự tối ưu là tất cả các bộ phận khác nhau được chuyển thành cùng một phần, đó là, thứ tự giá trị hiệu quả là điều kiện vệ sinh lý tưởng nhất khi xếp hạng "trung bình" đều được chuyển thành "xuất sắc" Giám sát chất lượng kết quả xếp hạng cực đoan. Qua Bảng 2 có thể thấy rằng các thứ hạng hiện tại, kém nhất và tối ưu về chất lượng giám sát vệ sinh tại các nơi công cộng trong cùng một khu vực là không giống nhau. Nó giải thích những thay đổi năng động về thứ tự chất lượng giám sát y tế trong cùng một khu vực trong tương lai và cung cấp cơ sở khoa học cho sự phát triển suôn sẻ của công tác và quản lý giám sát y tế. Có thể thấy rằng số kết nối kết hợp số có thể xác định với phạm vi và kết nối số với giá trị; nó kết nối đại lượng xác định ở cấp vĩ mô với độ không đảm bảo ở cấp vi mô để tạo thành một hệ thống bất định.

Hàm tình huống của số kết nối là một biểu thức toán học về mối quan hệ giữa các thành phần kết nối trong số kết nối. Dựa vào đó, kích thước của hai số kết nối có thể được so sánh tổng thể.[6], Thực hiện phân tích theo cụm về chất lượng giám sát sức khỏe ở các vùng khác nhau. Tuy nhiên, trong phân tích tình huống số kết nối bậc ba, bởi vì các phần khác nhau và các phần đối diện của khu vực A đều bằng 0 và các phần khác nhau của khu vực B đều bằng 0, nên rất khó thực hiện phân tích tình huống và phân cụm. Sau khi tham khảo ý kiến ​​của người sáng lập phương pháp, ông Zhao Keqin, ông tin rằng “khi phân nhóm tình huống số kết nối giống nhau-khác biệt, mỗi thành phần kết nối trong số kết nối không thể bằng 0. Khi nó gặp số 0, cần phải xác định sự phân bổ của tình huống theo các quy tắc riêng. "" Các quy tắc bổ sung cần được đặt ra tùy theo tình huống cụ thể. Trong nghiên cứu này, các quy tắc bổ sung có thể là: khi a lớn hơn 0,6, nó được đánh giá là đầu tiên mức độ tiềm năng như nhau, để hai số liên lạc thứ nhất và thứ hai đều được nhập vào cùng một tình huống. Đạt cấp độ 1 là điều hợp lý. "

[教育期刊网 http://www.jyqkw.com
参考文献]

[1] Ren Lifeng, Wang Yiren, Zhang Yanqiong, và các cộng sự. Cải tiến và nghiên cứu so sánh phương pháp TOPSIS[J]Thống kê Y tế Trung Quốc, 2008, 25 (1): 64-66.

[2] Shi Jingming, Sun Aifeng. Ứng dụng số kết nối trong việc xếp hạng tỷ lệ chất lượng vệ sinh thực phẩm và phân tích xu hướng phát triển[J]. Hướng dẫn Y học Trung Quốc, 2013, 11 (33): 590-591.

[3] Zhang Shaolin, Sun Aifeng. Ứng dụng của giá trị hiệu quả của số kết nối trong bảng xếp hạng hiệu quả của thuốc kháng khuẩn trong điều trị bệnh brucella[J]. Hướng dẫn Y học Trung Quốc, 2012, 10 (31): 373-374.

[4] Shen Dingzhu. Toán học kết nối cho thể thao[M].Hong Kông: Nhà xuất bản Văn hóa và Giáo dục Trung Quốc, 2007.

[5] Zhao Keqin. Đặt phân tích cặp và ứng dụng sơ bộ của nó[M].Hangzhou: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ Chiết Giang, 2012.

[6] Zhao Keqin, Zhao Senfeng. Số lượng kết nối tuyệt vời[M]Bắc Kinh: Báo chí Sở hữu Trí tuệ, 2014.

(Ngày nhận: 2014-04-27)

Chúc các bạn đọc tin nhan dinh bong da vui vẻ!